"ชัชชาติ"ตามการบริหารจัดการมูลฝอยตรวจสอบปัญหากลิ่นส่งผลกระทบชุมชนใกล้เคียง

วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 17:54 น.
"ชัชชาติ"ตามการบริหารจัดการมูลฝอยตรวจสอบปัญหากลิ่นส่งผลกระทบชุมชนใกล้เคียง
"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ติดตามการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์ฯ อ่อนนุช พร้อมตรวจสอบปัญหากลิ่นที่ส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงงาน และลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยโดยรอบและชุมชนใกล้เคียง โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามสัญญาจ้างให้บริษัทลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ที่ขนาด 800ตัน/วัน ในพื้นที่ 20 ไร่ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มเดินระบบกำจัดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน บริหารจัดการโดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจ กทม) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ลดพื้นที่ฝังกลบ และจะเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมีผลพลอยได้คือขยะเชื้อเพลิง และขยะรีไซเคิล โดยจะเหลือกากของเสียที่ต้องนำไปกำจัดน้อยที่สุด กระบวนการกำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยี MBT จะนำขยะชุมชน 800 ตัน/วัน เข้าสู่กระบวนการคัดแยกเบื้องต้น กระบวนการเตรียมหมักและบีบอัด กระบวนการผลิตก๊าซ กระบวนการผลิตไฟฟ้า สำหรับพื้นที่ภายในโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตัน ประกอบด้วย 1.อาคารรับขยะ 2.อาคารคัดแยกเบื้องต้น 3.ระบบบำบัดกลิ่น 4.ถังเตรียมหมัก 5.เครื่องบีบอัด 6.อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย 7.ระบบผลิตก๊าช 8.ระบบปรับสภาพก๊าช 9.พื้นที่ถังเก็บก๊าซ 10.อาคารระบบผลิตไฟฟ้า 11.อาคารสำนักงาน และ 12.อาคารชั่งน้ำหนัก

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การขนถ่ายมูลฝอยชุมชน บ่อรับขยะ องค์ประกอบมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะเชื้อเพลิง ทำให้ต้องปรับปรุงเครื่องจักรและอาคาร เพื่อลดกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและบริเวณโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สมาชิกชุมชนหมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค ได้มาเยี่ยมชมโรงงานและเสนอข้อเรียกร้องกับบริษัทกรุงเทพธนาคม โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแผน และมาตรการจัดการ

ดังนี้ ตรวจสอบหาแหล่งที่มาของกลิ่น กำหนดแผนงานและมาตรการเข้มข้น ตั้งทีมประสานงานร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านฯ แผนงานระยะสั้น 30 วัน ได้แก่ 1.ติดตั้งระบบสเปรย์ดับกลิ่นอัตโนมัติบริเวณอาคารรับขยะ 2.ติดตั้งผนังและประตูบริเวณอาคารรับขยะให้เป็นระบบปิด 3.ติดตั้งระบบสเปรย์ดับกลิ่นอัตโนมัติบริเวณอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิง 4.ติดตั้งผนังและประตู อาคารเก็บขยะเชื้อเพลิง ให้เป็นระบบปิด 5.ดำเนินการจัดการขยะและกากตะกอน โดยไม่ให้มีการตกค้าง แล้วเสร็จ 100 % แผนงานระยะยาว 120-180 วัน ได้แก่

1.ปรับปรุงอาคารรับขยะและอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิงเพิ่มเติม 2.ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นภายในอาคาร แล้วเสร็จ 70 % พร้อมทั้งการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ ระบบบำบัดกลิ่น โดยปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการทดสอบประสิทธิภาพ จะแล้วเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนระบบการจัดการได้ปรับปรุงอาคาร ผนังและประตูปิดคลุมให้มิดชิดเรียบร้อยแล้ว และเพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดประตูทุกจุดที่มีการเคลื่อนย้าย ระบบลำรางระบายน้ำ ปัจจุบันได้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ พร้อมทำแผน และมาตรการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันได้ทำแผนการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย การปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงาน ส่วนการดำเนินงานปรับปรุงโครงการ ได้ปรับปรุงอาคารรับขยะให้เป็นอาคารปิดมิดชิด แล้วเสร็จ 100% ปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่น ยังคงเหลือทดสอบประสิทธิภาพระบบ แล้วเสร็จ 70% ปรับปรุงอาคารเก็บเชื้อเพลิงให้เป็นอาคารปิดมิดชิด แล้วเสร็จ 100%

"ขอให้ทุกคนใจเย็นๆ เราต้องมาคุยกันอีกที เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในวันนี้เวลากระชั้นชิด ต้องกลับไปดูรายละเอียดเชิงลึกในการแก้ไขปัญหา แล้วจะกลับมาใหม่ เรื่องนี้จะหลอกกันไม่ได้ เพราะกลิ่นที่ออกมาทุกคนรับรู้เหมือนกันหมด ซึ่งหลายหน่วยงานได้มาช่วยกันตรวจสอบหาแนวทางในการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่างๆ ประเด็นสำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ลดปัญหากลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ" ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังการพื้นที่#สิ่งแวดล้อมดี