สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ปชต.สุดไฮเทคนอกห้องเรียน

วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 19:46 น.
สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ปชต.สุดไฮเทคนอกห้องเรียน
ประธานองคมนตรีเปิดเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยสุดไฮเทคนอกห้องเรียนของสถาบันพระปกเกล้าแสดงเส้นทางประวัติศาสตร์สยามสู่การปกครองประชาธิปไตย สะท้อนความสมดุลภูมิปัญญาและความเจริญเติบโต

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่อาคารรําไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง พล.อ.สรุยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยมี ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า นายกสมาคมสถาบันแห่งพระปกเกล้า และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) ร่วมงาน

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการเมือง ให้เข้าใจการเมืองในบริบทสังคมไทย และบริบทสังคมโลก สามารถศึกษาเชื่อมโยงบริบทกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองอื่นในเส้นทางเดียวกันโดยรอบได้ รวมทั้งการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทางสถาบันพระปกเกล้า จึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในอาคารรำไพพรรณีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สำหรับ การออกแบบเนื้อหานิทรรศการคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นกลาง ที่อ้างอิงจากข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ร่วมกันพิจารณาทั้งเนื้อหาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอ มาผสมผสาน รูปภาพ กราฟฟิค แสง สี เสียงมัลติมีเดีย และแบบจำลองให้เกิดความกลมกลืน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจและมีประติสัมพันธ์ร่วมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ระหว่างการเข้าชมทั้ง 4 ชั้น

ชั้นแรก ลานนิทรรศการกลางแจ้งแสดงเส้นทางประวัติศาสตร์สยามสู่การปกครองประชาธิปไตย รวมทั้งประติมากรรม ที่ชื่อ “งอกงาม” ที่สะท้อนความสมดุล ภูมิปัญญา และความเจริญเติบโต

ชั้น 2 จัดแสดงพัฒนาการเมืองการทางการเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ทำให้เห็นรากฐานและเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย

ชั้น 3 จัดแสดงเนื้อหา ความเป็นมา และหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย อาทิ หลักหน้าที่ หลักสิทธิ หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค และหลักเคารพเสียงส่วนใหญ่ และมิได้ละเลยเสียงส่วนน้อย

ชั้น 4 จัดแสดงการต่อยอดความรู้ หรือนำเสนอเรื่องราวที่กำลังเป็นที่นิยมในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย รวมทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสาร ภาพยนตร์ วารสาร เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)