กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งเป้าลดมูลหนี้เหลือไม่เกิน5%ปี66

วันที่ 11 มิ.ย. 2565 เวลา 14:05 น.
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งเป้าลดมูลหนี้เหลือไม่เกิน5%ปี66
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งเป้า พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีไทย ลดมูลหนี้ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่รอยัลจูบิลี่บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ และบรรยายพิเศษ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการเสริมพลังสตรีเพื่อสตรี” ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนกรุงเทพมหานคร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมรับฟัง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พวกเราทุกคนต่างทุ่มเทอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยในการทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นกองทุนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีไทยทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ 14,762,717 คน และองค์กรสตรี 67,014 องค์กร ให้ได้มีแหล่งทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และประการสำคัญ คือ ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันปรับโครงสร้างหนี้เสีย ทำให้จากในปี 2562 มีหนี้ค้างชำระร้อยละ 53 สามารถลดมูลหนี้ในปี 2564 ลงเหลือร้อยละ 11.32 และในปี 2565 นี้ มีหนี้ค้างชำระร้อยละ 17.17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.85 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนที่มีสัญญาประชาคมของชาวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จะทำให้หนี้ค้างชำระลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2566

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งได้อยู่ที่ “ใจ” ของพวกเราทุกคน ทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน อนุกรรมการ สมาชิกทุกคน ต้องช่วยกันปลุกเร้าจิตใจเพื่อนสมาชิกเพื่อให้เป็นเพื่อนสมาชิกมีจิตใจที่อยากเห็นพี่น้องของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยกันทำดี หาเลี้ยงชีพ ดูแลครอบครัว มีวินัยในการเงิน และรู้จักในการที่จะน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกมะกรูด มะนาว ตะไคร้ หัวข่า มะม่วง พริก และท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะเป็นรายได้ รวมไปถึง ต้องรู้จักการบริหารจัดการขยะ ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ต้องมีทุกบ้าน เพื่อให้มีปุ๋ยหมักบำรุงดิน บำรุงพืชผักสวนครัว ในส่วนของกระดาษ ขวดพลาสติก เศษเหล็ก เศษไม้ ก็สามารถแยกเก็บไว้ขาย และเมื่อลูกหลานเราเห็นตัวอย่างที่ดี เขาก็จะทำดีแบบเรา และสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน