เพชรบุรี คัดเลือก"อลงกรณ์ พลบุตร" เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร”

วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 06:20 น.
เพชรบุรี คัดเลือก"อลงกรณ์ พลบุตร" เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร”
จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การประชุมคัดเลือก“คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม คณะกรรมการคัดเลือก คนดีศรีเมืองเพชร ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน โดยจะมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา

โดยกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดี ศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. 2565 ในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผลการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ซึ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น”คนดีศรีเมืองเพชร”ในด้านบริหารรัฐกิจ

สำหรับประวัตินายอลงกรณ์ พลบุตร เกิดที่ตำบลท่าราย อำเภอเมืองเพชรบุรี เรียนที่รร.ศึกษาปัญหาและอรุณประดิษฐ์ จบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมเกือบ 10 ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นฯลฯ ได้รับคัดเลือกจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาให้เป็น”ดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภา” เป็นผู้ผลักดันโครงการเอทานอลจนได้รับฉายา”มิสเตอร์เอทานอล” เป็นผู้ริเริ่มและร่วมก่อตั้งองค์กรพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเซีย(CALD) เคยเป็นรมช.พาณิชย์ และทำหน้าที่รมต.เศรษฐกิจอาเซียน และประธานคณะกก.โลจิสติกส์การค้า และเป็นผู้ก่อตั้งBizclub นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์4สมัยจนถึงปัจจุบันและ เป็นอดีตส.ส.เพชรบุรีและส.สบัญชีรายชื่อ6สมัย

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ(UN International Conference on Human Settlements) และยังเป็นผู้บรรยายพิเศษปริญญาเอกโทตรีของมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนเช่น บยส.ของศาลยุติธรรม นธป.ของศาลรธน. วตท. Tepcotของหอการค้า วิทยาการตำรวจ สถาบันพระปกเกล้า สวปอ. นบส. วกส.ฯลฯและยังเขียนหนังสือ4เล่มเกี่ยวกับด้านต่างประเทศและการเมือง