กทม.ให้นั่งดื่มในร้านได้ถึงห้าทุ่มเริ่ม24ม.ค.นี้

วันที่ 23 ม.ค. 2565 เวลา 08:03 น.
กทม.ให้นั่งดื่มในร้านได้ถึงห้าทุ่มเริ่ม24ม.ค.นี้
กทม.ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนั่งดื่มในร้านได้ถึง5ทุ่ม ในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านเกณฑ์ SHA+ หรือ TSC2+ เท่านั้น เริ่ม 24 ม.ค.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 มีมติเห็นชอบตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 50 โดยปรับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

-ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ และให้บริการนั่งดื่มในร้าน ต้องผ่านเกณฑ์ SHA+ หรือ TSC2+ เท่านั้น

-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

-สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่ต้องการปรับเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ  ภายใต้การกำกับติดตามของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

-กรณีนอกเหนือจากประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 50 นี้ ให้ดำเนินการการตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ ฉบับที่ 49

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป