ศธ.สานต่อพาน้องกลับมาเรียนปี65 เปิดรับเด็กอาชีวะเรียน-อยู่ฟรี 5,200 คน

วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 15:45 น.
ศธ.สานต่อพาน้องกลับมาเรียนปี65 เปิดรับเด็กอาชีวะเรียน-อยู่ฟรี 5,200 คน
อาชีวะ จับมือ 4 หน่วยหลักศธ. เปิดเรียนฟรี พักฟรีให้เด็กนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 65 จำนวน 5,200 คน 87 วิทยาลัยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” และร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกับโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ได้เรียนต่อ 100% โดย สอศ.ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับปีการศึกษา 2565 ไว้แล้วให้การสนับสนุนผู้สนใจเข้าเรียนทางสายอาชีพในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5,200 คน ในวิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตร จำนวน 87 แห่ง เป็นการเรียนฟรี และมีที่พักมาตรฐานให้พักฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งยังสนับสนุนให้น้องๆ มีรายได้ผ่านการจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน รวมถึงการหาแหล่งงานให้ทำภายหลังจบการศึกษาอีกด้วย คาดหมายว่าตลอด 10 ปีของโครงการ จะรับได้จำนวน 8 รุ่น จะมีน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 110,000 คน และภายใต้การดูแลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศใน 77 จังหวัด รวม 169 แห่ง

นอกจากนี้ สอศ.ยังมี ยังมีหลักสูตรระยะสั้นในหลากหลายสาขาจำนวนมาก ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในการต่อยอดความรู้ด้านทักษะอาชีพ เพื่อฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ ที่สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุชยังได้เดินทางไป วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อตรวจดูความพร้อมของหอพักชายและหญิง สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ "ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพป่าซางพร้อมรับเด็กที่จบมัธยมตอนต้น เข้าโครงการจำนวน 60 คนในปีการศึกษา 2565

สำหรับ 87 สถานศึกษาที่จะเปิดรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นในระยะแรก ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค 1 แห่งวิทยาลัยการอาชีพ 39 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง แยกเป็นภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ 26 แห่ง ภาคกลาง 19 แห่ง ภาคใต้ 19 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 แห่งภาคตะวัน ออกและกทม. 5 แห่ง