logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

19 มกราคม 2565

เรื่อง : ทีมข่าวโพสต์ทูเดย์

กระแสการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) กำลังเป็นที่นิยม ณ วันนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อมลภาวะน้อยมาก โดยเฉพาะ “พลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า

ส่วนงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เล็งเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ จึงใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรฯ มาดำเนินโครงการเพื่อตอบโจทย์สังคม ภายใต้ชื่อ Light for a Better Life (LBL) โดยนำแผงโซล่าร์เซลล์ไปติดตั้งให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ โดยเมื่อเดือน ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับ สวทช.ในการนำนวัตกรรมเคลือบนาโน มาร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว

พลังงานสะอาด เพื่อสถานศึกษาที่ห่างไกล

ณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ GPSC เล่าถึงที่มาของโครงการ LBL ว่า เป็นโครงการภารกิจด้านพลังงานเพื่อสังคมขององค์กรฯ เรื่องการใช้พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า จุดประสงค์นอกจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ยังเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงพลังงาน

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

สำหรับโครงการดังกล่าว GPSC ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน โครงการล่าสุดดำเนินการที่ วิทยาลัยเกษตรฯ จ.สระแก้ว เริ่มจากการลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมสถานที่และหน่วยงานที่นำไปติดตั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่และวิศวกร GPSC จะดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ชนิด Monocrystalline ขนาด 30.03 kW จำนวน 66 แผง พร้อมกับอินเวอร์เตอร์ที่มีระบบ Optimizer ที่สามารถตรวจเช็คการผลิตพลังงานผ่านแอพลิเคชั่นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ส่วนเทคโนโลยีในการดูแลบํารุงรักษา ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน (NANOTEC) สวทช. กล่าวเสริมว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมพลังงาน และด้านอื่นๆ นำเทคโนโลยีสารเคลือบแผงโซล่ร์าเซลล์ มาใช้ในโครงการซึ่งจะช่วยลดการเกิดฝุ่นบนแผงโซล่าร์เซลล์ได้มาก ทำให้ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5–6% เพราะหากไม่ดูแลต่อเนื่องในระยะเวลา 2 เดือน จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลง 6–10%

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

ผจก.อาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์ฯ GPSC กล่าวว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท และคาดว่าจะสามารถทำให้สถานศึกษาแห่งนี้ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 175,000 บาทต่อปี สามารถนำเงินในส่วนที่เหลือไปต่อยอดพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ การเรียนการสอนด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจขององค์กรเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมแบบยั่งยืน

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

ต่อยอดความรู้ ด้วยพลังงานสะอาด

เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว เล่าว่า วิทยาลัยเกษตรฯ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ถึง ปวส. ปัจจุบันมีบุคลากร รวมนักเรียนนักศึกษาเกือบ 800 คน สำหรับการเรียนการสอนมีทั้งในห้องเรียนและการเรียนการเกษตรนอกชั้นเรียน อาทิ วิชาสัตวศาสตร์และประมง

ส่วนโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ของ GPSC นี้จะเป็นประโยชน์มากในการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะงานฟาร์ม อาทิ ฟาร์มพืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มโค ฟาร์มประมง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของวิทยาลัยจากเดิม 70,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีงบประมาณเหลือเพิ่มขึ้นกว่า 170,000 บาทต่อปี

“ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานทดแทน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้มาก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของวิทยาลัย นำไปสนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนต่อไป" ผอ.วิทยาลัยเกษตรสระแก้ว

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”

ลดค่าไฟฟ้า ต่อยอดความรู้ สร้างอาชีพ จากพลังงานสะอาด “โซล่าร์เซลล์ GPSC”