องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ สพฉ. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

วันที่ 29 ธ.ค. 2564 เวลา 09:29 น.
องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ สพฉ. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วางเป้าหมายเพิ่มมาตรการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมี นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นพยานในการร่วมลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรม ศึกษาวิจัย การศึกษา ดูงาน และการประชุมทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ สพฉ. ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในวันนี้ เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ฯ ได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการป้องกันกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และทันท่วงที เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์มากยิ่งขึ้น

ทางด้าน เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำหลักสูตรการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในสวนสัตว์.