posttoday

ศบค.ให้ดื่มสุราได้คืน31ธ.ค.ไม่เกินตี1ของวันที่1ม.ค.65 เฉพาะร้านเปิดโล่ง

13 ธันวาคม 2564

ศบค.ปรับมาตรการโควิดช่วงปีใหม่ ให้ดื่มสุราได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64 ถึงเวลา ตี1 ของวันที่ 1ม.ค.65 หากจัดงานปีใหม่มีคนร่วมตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มและมีการตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่ การจัดงานเทศกาลปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปี ดังนี้

ปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

- พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สามารถเปิดบริการและบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 ได้ไม่เกิน 01.00 น ได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

- มาตรการฯ สำหรับการจัดงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป โดยผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) พร้อมยกระดับ COVID Free Customer และ COVID Free Environment ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มและมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK (ต่ำกว่า 1,000 คน ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้แล้ว)

ศบค.ให้ดื่มสุราได้คืน31ธ.ค.ไม่เกินตี1ของวันที่1ม.ค.65 เฉพาะร้านเปิดโล่ง

 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

-ส่วนกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 22.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา และสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และวัดอรุณราชวราราม วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 23.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า วันที่ 1 ม.ค. 65 เวลา 07.00 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่

-ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในมิติศาสนา