"3ช"ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจฉีด-ไม่ฉีด "วัคซีนโควิด"

วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 16:58 น.
"3ช"ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจฉีด-ไม่ฉีด "วัคซีนโควิด"
กรมสุขภาพจิต ชี้ "หลัก 3 ช" ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจรับวัคซีนโควิดของประชาชน แนะร่วมสร้างแรงจูงใจในครอบครัวไปฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้หลัก 3 ช เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย “เชื่อมั่น ชะล่าใจ และช่องทาง”

แพทย์หญิงอัมพร กล่าวว่า ในสถานการณ์นี้มีเรื่องที่น่าวิตก คือ ในกลุ่มผู้ปฏิเสธการฉีดวัคซีนนั้น มีความชะล่าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีความตระหนักต่อความเสี่ยง ร้อยละ 19.11 และชะล่าใจมีอัตราสูงถึง ร้อยละ 80.89 ทั้งที่ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดถึง ร้อยละ 51 และมีผู้ที่รู้จักติดโควิดถึง ร้อยละ 26.59 เลยทีเดียว

อีกทั้งจากการสำรวจประชากรในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จากกลุ่มตัวอย่าง 604 ราย พบว่า ยังมีจำนวนที่ไม่เชื่อมั่นในวัคซีน ร้อยละ 53.81 โดยส่วนมากเกิดจากความวิตกในเรื่องของความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และการให้ข้อมูลเรื่องของสูตรวัคซีนที่นำมาให้บริการอีกด้วย

แพทย์หญิงอัมพร กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามพัฒนาการบริการในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในทุกระดับ อันจะเห็นได้จากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อช่องทางการรับวัคซีน ทั้งในเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกถึง ร้อยละ 61.61 และเห็นว่าการนัดหมายเพื่อมาฉีดวัคซีนขั้นตอนไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ร้อยละ 52.94

แต่ถึงกระนั้นเรื่องของการป้องกันและการเตรียมพร้อมก็เป็นสิ่งที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ ให้ยึดหลักปฏิบัติ VUCA ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย V : Vaccine ฉีดวัคซีนครบ ลดการป่วยหนัก U : Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่และผู้ให้บริการพร้อมตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ A : ATK (Antigen test kit) รวมไปถึงพร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้คนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและห่างไกลจากโควิดได้

ทั้งนี้ขอให้สมาชิก ในครอบครัวทุกคนร่วมกันสร้างแรงจูงใจแก่กันและกันในการเข้ารับฉีดวัคซีน ตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักการ VUCA ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้ทุกคนในสังคมไทยใช้ชีวิตด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนก และมีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและจิต