โพลชี้โควิดทำคนไทยจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

วันที่ 05 ธ.ค. 2564 เวลา 08:05 น.
โพลชี้โควิดทำคนไทยจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด! ดุสิตโพลเผยสถานการณ์โควิดทำให้ประชาชน 80.81% หันมาชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่ม ส่วนใหญ่เชื่อมั่นความปลอดภัย แต่เกินครึ่งยังเจอปัญหาระบบล่ม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี “การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของคนไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,047 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 พบว่า ประชาชนเคยชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 87.11 เพราะสะดวก ใช้งานง่าย ร้อยละ 93.51 ลดการใช้เงินสด ป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 81.52

ส่วนใหญ่ใช้บริการซื้อของออนไลน์ ร้อยละ 78.88 รองลงมาคือ ชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ร้อยละ 76.46

เปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ประชาชนชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.81

ปัญหาที่พบบ่อย คือ ระบบล่ม ร้อยละ 64.28 โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 60.65

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า โควิด-19 ดันให้คนไทยใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม การช้อปปิ้งแก้เครียด การใช้กระเป๋าเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ

ทั้งนี้ผลสำรวจยังพบว่า กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการจ่ายเงินออนไลน์มากที่สุด เพราะรู้สึกว่าไม่สะดวก และใช้งานไม่เป็น ดังนั้นการที่รัฐบาลจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และการใช้เงินดิจิทัล จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างช่วงวัย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของระบบให้มากขึ้นด้วย 

ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Payment) มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Banking บัตรเครดิต และระบบ e-Wallet ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นคือ ความสะดวก ใช้ง่าย ปลอดภัยจากการลดการสัมผัส

และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธ์การตลาดที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์และการชำระเงินออนไลน์แบบไร้รอยต่อ (Seamless) ส่งผลให้ไทยมีอัตราการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพัฒนาระบบการชำระเงินที่เชื่อมโยงบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง และการคืนภาษีของกรมสรรพากร จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต

ขณะเดียวกันผู้ให้บริการระบบชำระเงินจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ก้าวไปสู่ “สังคมไร้เงินสด” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้