logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
มหาดไทยแจกรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ

มหาดไทยแจกรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ

01 ธันวาคม 2564

มท.1 นำข้าราชการมหาดไทยวางพวงมาลาเนื่องในวันดำรงราชานุภาพ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนายอำเภอแหวนเพชร – ปลัดอำเภอแหวนทองคำ 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2564 หรือ “วันดำรงราชานุภาพ” ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นวันสำคัญของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2544 เป็นต้นมา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมข้าราชการร่วมวางพวงมาลา ณ กระทรวงมหาดไทย

พล.อ.อนุพงษ์ เปิดเผยว่า ได้กล่าวสดุดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีใจความตอนหนึ่งว่า ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทยและทำนุบำรุงแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิรูป การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทศาภิบาล และสุขาภิบาล อันเป็นรากเหง้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ งานตำรวจภูบาลและภูธร และทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

มหาดไทยแจกรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “กรมดำรงฯ มอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย คือ ผู้ดูแลประเทศชาติ ชาวไทย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข” และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างสูง ดั่งปรากฏพระนามว่า ทรงเป็นอัจฉริยะบุรุษแก่มหาชนในทุกสมัยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และในปี พ.ศ. 2505 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO จึงถวายการสดุดีให้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” พระองค์แรกของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเวลาถึง 129 ปี ที่คนมหาดไทยได้ตระหนักในภาระหน้าที่และได้ร่วมปฏิบัติงานอำนวยประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำบ้านเมืองไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตราบจนปัจจุบัน”

จากนั้นพล.อ.อนุพงษ์ นำผู้บริหารระดับสูง และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตลอดจนผู้มีพระคุณ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของกระทรวงมหาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นพล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ “นายอำเภอ” และ “ปลัดอำเภอ” ที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอ และปลัดอำเภอ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ 

มหาดไทยแจกรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ

สำหรับ รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จ.ลำพูน นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จ.ยะลา รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ และนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ขณะที่ ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายวรเทพ ก๋องบุญ ปลัดอําเภอดงเจริญ จ.พิจิตร นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรรัตน์ ปลัดอําเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายรภัทร กิจกาญจน์ ปลัดอําเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม ปลัดอําเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และนายอุสมาน ซาและ ปลัดอําเภอรามัน จ.ยะลา และรางวัลปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ แก้วบัวระภา ปลัดอําเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ นายจวน จันเครื่อง ปลัดอําเภอเวียงสา จ.น่าน นายมณฑล วรพิบูลสกุล ปลัดอําเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายอำนาจ ชาญกล้า ปลัดอําเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี และนายนิวัฒน์ นิธิคุณากร ปลัดอําเภอระแงะ จ.นราธิวาส