พระองค์โสมฯเสด็จออกจากรพ.28ธ.ค.นี้

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 19:23 น.
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับ4 พระองค์พระอาการดีขึ้นตามลำดับ เสด็จออกจากโรงพยาบาล28ธ.ค.

สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 4 ความว่า

ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อทรงรักษาพระอาการประชวรด้วยพระโรคปอดบวม ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ ผลการตรวจพระปัปผาสะ (ปอด) ไม่พบภาวะการติดเชื้อแล้ว ระดับน้ำตาลในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี เสวยพระกระยาหารได้เป็นปรกติ สามารถที่จะเสด็จออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับที่วังเทเวศร์ ได้ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ในการนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดปฏิบัติพระกรณียกิจอีกระยะหนึ่ง