ผนึกกำลังเยียวยา“ชุมชนดินแดง”หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด

วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 15:17 น.
ผนึกกำลังเยียวยา“ชุมชนดินแดง”หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด
การเคหะแห่งชาติเร่งประสานความร่วมมือกับเครือข่ายจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดินแดงหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ( กึช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 ถึงแม้จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเคหะแห่งชาติยังมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำชับให้เร่งดำเนินการด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชน อีกทั้งรัฐบาลยังได้ร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์ภายในประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ยังกล่าวถึงแผนพัฒนาชุมชนดินแดง ประจำปี 2565 ว่า การเคหะแห่งชาติจะต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาการศึกษาตลอดทุกช่วงวัย ก้าวไกลสู่สากล ใช้แนวทางกลยุทธ์ ความรู้คู่คุณธรรม แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2. การเสริมสร้างสุขอนามัย การจัดการชุมชน ที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใช้แนวทางกลยุทธ์ ตั้งรับ ปรับตัว ชุมชนดินแดงน่าอยู่ รวมพลังชุมชนดินแดง ขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3.การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพและรายได้ ใช้แนวทางกลยุทธ์ร้อยเรื่องราว สร้างนวัตกรรม งานอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงทางสังคมของชุมชนใช้แนวทางกลยุทธ์ ตั้งรับ ปรับตัว ชุมชนดินแดงน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที่ 5.การยกระดับการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ใช้แนวทางกลยุทธ์ ผู้นำเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 เริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 ณโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 1-8) โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ ประธานคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ ทำความสะอาดทางเท้า พื้นที่สาธารณะตลอดจนจัดระเบียบชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเห็นความสำคัญของปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยอาคารใหม่ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในอนาคตและในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 23-32)

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 การเคหะแห่งชาติร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 1-8) นำวัสดุรีไซเคิลภายในห้องพักอาศัยหรือภายในชุมชนรวมกันน้ำหนักอย่างน้อย 1 กิโลกรัม มาแลกสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ กระปุกออมสิน ข้าวสาร นม ไข่ไก่ หน้ากากผ้า ฯลฯ ณ ที่ทำการธนาคารสัจจะรีไซเคิลใต้อาคารแฟลต 9 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) การเคหะแห่งชาติ ยังได้ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงได้รับทราบอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“เมื่อเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายแล้ว การเคหะแห่งชาติได้พยายามประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า เมื่อเราร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกัน และสร้างชุมชนของเราให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ยั่งยืนได้ครับ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว