สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯแถลงให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวในฟุตบอลประเพณี

วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 16:37 น.
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯแถลงให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวในฟุตบอลประเพณี
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯแถลงยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ขณะที่ปีนี้ได้เลื่อนกำหนดจัดงานไปก่อนเนื่องจากโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง แนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันสืบสานงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ สืบเนื่องเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตเก่า ศิษย์เก่า และนิสิต นักศึกษา ทั้งสองสถาบัน และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมไทย

โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดงานโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมต่างๆดำเนินไปด้วยดี และได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเก่ามามีส่วนร่วมอยู่ในฝ่ายเชียร์ พาเหรด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งยังได้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทั้งสองสถาบัน โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และสมาคมธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้สนับสนุน

ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯครั้งที่ 75 นี้ สมาคมธรรมศาสตร์ฯในฐานะเจ้าภาพได้มีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2564 แจ้งขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯออกไปก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯก็เห็นพ้องด้วยเพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้การจัดงานฟุตบอลประเพณีฯในครั้งต่อๆไป สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเหล่านิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทั้งมวล