"มหาเก่ง"ตั้งพระชั้นเจ้าคุณ2รูปเป็นที่ปรึกษาปลัดคลองหลอด

วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 08:35 น.
"มหาเก่ง"ตั้งพระชั้นเจ้าคุณ2รูปเป็นที่ปรึกษาปลัดคลองหลอด
ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งพระชั้นเจ้าคุณ 2 รูปจากจ.อุบลฯเป็นที่ปรึกษามีหน้าที่เสนอแนวทางที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาดไทยเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นพระชั้นเจ้าคุณ 2 รูปใน จ.อุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยหนังสือคำสั่งแต่งตั้งระบุว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย  2 รูป ดังนี้

1. พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

2. พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564