สุชาติฟ้องศาลปกครอง ปมถูกถอดพ้นศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 12:51 น.
สุชาติฟ้องศาลปกครอง ปมถูกถอดพ้นศิลปินแห่งชาติ
เรียกค่าเสียหาย1.12ล้านบาท ‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ ยื่นศาลปกครอง ฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมฯ ปมถอดถอน ศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เจ้าของนามปากกา “สิงห์สนามหลวง” ที่ถูกยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) ปี 2554 เตรียมยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมฯ พร้อมเรียกค่าเสียหาย 1.12 ล้าน ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะเวลา 10:00 น. วันที่ 14 ต.ค.นี้

รายละเอียดคำฟ้องที่จะยื่นศาลปกครอง ระบุว่า ขอให้ทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม

ทั้งการลงมติโดยใช้วิธีประชุมลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ให้สิทธินายสุชาติ ชี้แจงโต้แย้งก่อนการลงมติ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงมติให้ทราบอย่างชัดแจ้ง และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ตีความข้อกฎหมายกำกวมตามอำเภอใจ และขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับรองการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรม ชดใช้ค่าเสียหายต่อการละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง รวม 1,1200,000 บาท และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ ไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษา