สุชาติ เผยยุคโควิด ก.แรงงาน มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดในรอบ 28 ปี

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 14:41 น.
สุชาติ เผยยุคโควิด ก.แรงงาน มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดในรอบ 28 ปี
รมว.แรงงาน เผยปี 64 กระทรวงฯมีการปรับเปลี่ยนมากและเจอวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะโควิด แต่ผลดำเนินงานก็ลุล่วงไปด้วยดี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในงานรำลึกของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ ว่า กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบันรวม 28 ปี จากอดีตจนถึงปัจจุบันภารกิจของกระทรวงฯมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงแรงงาน ต้องเผชิญกับวิกฤตในหลายๆด้าน ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภาคแรงงานและสถานประกอบกิจการ

ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายให้กระทรวงฯต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รักษาระดับการจ้างงาน พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาในหลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ โดยการ up-skill re-skill และ new-skill เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดแรงงานในยุค New Normal 2) ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ จัดงาน Job Expo Thailand 2020 ล้านงานเพื่อล้านคน เตรียมตำแหน่งงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้เหมาะสม

3) ด้านคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงาน บริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน แก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 4) การดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยการจ่ายเงินเยียวยา การลดเงินสมทบ การตรวจโรคโควิด-19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบกิจการ แคมป์คนงาน การฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ประกันตนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเศรษฐกิจ การจัดหา Hospitel รองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด ดำเนินโครงการ Factory Sandbox เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานและสร้างความเชื่อมั่น ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในภาคการผลิต

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน ซึ่งถือว่าทุกท่านคือบุคลากรที่มีคุณภาพและสมควรได้รับการยกย่อง เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ขอชื่นชมและขอบคุณในความทุ่มเท ตั้งใจ ของผู้เกษียณอายุราชการที่ทำให้กับประเทศชาติและกระทรวงแรงงานตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการ คุณความดีของทุกท่าน ควรค่าแก่การสรรเสริญ สมควรที่จะได้รับการจดจำ และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นต่อไปได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน