"เชาวน์ สายเชื้อ"อดีตประธานศาลรธน.คนแรกถึงแก่อนิจกรรม

วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 20:08 น.
"เชาวน์ สายเชื้อ"อดีตประธานศาลรธน.คนแรกถึงแก่อนิจกรรม
อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก"เชาวน์ สายเชื้อ"ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลวในวัย 91 ปี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลวเมื่อคืนวันที่ 19 ก.ย.เวลาประมาณ 01.00 น.ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยศพจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิง ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา 10 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 นี้

ทั้งนี้ นายเชาวน์ สายเชื้อ เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2541 - 23 ก.ย.2542 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2472

ประวัติส่วนตัวนั้น ข้อมูลจากหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ประวัติ นายเชาวน์ เอาไว้ ในฐานะที่นายเชาวน์ เคยได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองประจำปี 2549 ว่า สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรก จบปริญญาโททางการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ เลขานุการ หัวหน้ากองที่ปรึกษา กรมอุปทูต อัครราชทูต รองปลัดกระทรวง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ปรึกษาคณะ กมธ.ต่างประเทศ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ.2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย