ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 13 นาย

วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 07:58 น.
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 13 นาย
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 13 นาย

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 13 นาย ดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/196/T_0001.PDF