"แพทยสภา"แจงไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีน ชี้มี5หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 12:22 น.
"แพทยสภา"แจงไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีน ชี้มี5หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
เลขาธิการแพทยสภา แจง "แพทยสภา ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ชี้มี 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต พร้อมระบุการจัดหาวัคซีนไม่ใช่พันธกิจของแพทยสภา

พล.อ.ต นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีเนื้อหาดังนี้

แพทยสภา ไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีนได้

แพทยสภา เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ เพราะไม่ได้เป็นหน่วยงาน 1 ใน 5 ที่ถูกระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และที่สำคัญ การจัดหาวัคซีนนั้น ไม่ใช่พันธกิจของแพทยสภา โดยแพทยภา ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ แต่เป็นนิติบุคคล ที่มีพระราชบัญญัติของตนเองและเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อดูแลควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในดีลนำเข้าวัคซีนดังกล่าว

ตามที่มี ประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่มีการระบุถึงแพทยสภาแต่อย่างใด

จึงขออนุญาตเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับ