อบจ.-เทศบาลรุกขอขึ้นเงินเดือนเพิ่ม

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2553 เวลา 11:43 น.

อบจ.-เทศบาล ร้องขอขึ้นเงินเดือนตาม อบต. นายกฯ นัดถกก่อนสิ้นปี พร้อมยาหอมเพิ่มงบฯ ให้ท้องถิ่นปีละ 2-3%

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะนัดประชุมหารือกับกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องในการขอปรับขึ้นเงินเดือนด้วย หลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายขึ้นเงินเดือนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไปแล้ว โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.อีกครั้งในวันที่ 21 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาระงบประมาณโดยรวม ไม่กระทบต่องบพัฒนาพื้นที่และไม่เหลื่อมล้ำกับเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆ ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปได้

“ปกติการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐต้องทำเป็นระยะๆ แต่กรณีนี้เราดูตั้งแต่ก่อนเสนองบประมาณเข้าสภา และดูภาระงบประมาณแล้วเลยตัดสินใจว่าเวลาที่เหมาะสมคือวันที่ 1 เม.ย. 2554 ซึ่งย่อมส่งแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและราคาสินค้า และเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไป” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการกระจายอำนาจและการเสริมสร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น” ว่า การกระจายอำนาจยังมี 2 ภารกิจหลักที่ไม่สามารถถ่ายโอนไปยัง อปท.ได้ คือ งานด้านการศึกษา และงานด้านสาธารณสุข ทำให้รัฐไม่สามารถเพิ่มงบประมาณอุดหนุนให้ได้ 35% ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

“รัฐบาลยืนยันว่าต้องการเห็นการถ่ายโอนอำนาจให้ อปท.มากขึ้น และตั้งใจจะจัดสรรงบฯ อุดหนุนให้ถึง 35% ขณะนี้แจ้งสำนักงบประมาณในการจัดทำงบประมาณปี 2555 ไม่ต้องรวมเงินโครงการเบี้ยยังชีพ|ผู้สูงอายุ โครงการนมโรงเรียนเข้าไป แต่ให้ อปท.ตั้งงบฯ ที่ส่วนกลาง” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ งบฯ ที่จะจัดสรรให้ อปท.จะต้องไม่ลดลง แต่จะได้งบฯ อุดหนุนเพิ่ม 2-3% เพื่อทำให้การกระจายอำนาจมีความก้าวหน้ามากขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีแนวความคิดผลักดันโครงการ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นมีการต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของท้องถิ่นต่อไป

ข่าวอื่นๆ