นครปฐมมีแนวโน้มโควิดระบาดเพิ่มขึ้นล่าสุดพบติดเชื้อ32ราย

วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 21:58 น.
นครปฐมมีแนวโน้มโควิดระบาดเพิ่มขึ้นล่าสุดพบติดเชื้อ32ราย
นครปฐม-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานมีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 32 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย พบมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวน 32 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (20 ราย) อำเภอสามพราน (5 ราย)อำเภอนครชัยศรี (3 ราย)

-กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ

-ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม การติดจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสถานประกอบการ ข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่ จัดทำมาตรการ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA

- พบผู้ป่วยระลอกใหม่รวมจำนวน 1,823 ราย สัดส่วนเพศชาย : หญิง เท่ากับ 1:1.20 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 24 ราย อัตราป่วยตาย = 1.31 (ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 22 ราย)