ภาพลักษณ์ไทยเสียหาย! โพลชี้ผลจากยากเสพติดเข้า-ออกประเทศ

วันที่ 06 มิ.ย. 2564 เวลา 12:39 น.
ภาพลักษณ์ไทยเสียหาย! โพลชี้ผลจากยากเสพติดเข้า-ออกประเทศ
ซูเปอร์โพลเผยคนชี้ภาพลักษณ์ไทยเสียหาย จากการพบยาเสพติดเข้า-ออกประเทศ หนุนกรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นยาเสพติดเข้า-ออกประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 64 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประเมินกลไกรัฐสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดส่งนอก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,017 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 5 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ประชาชนพอใจการทำงานและนโยบายรัฐบาลสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดต่อเนื่องและจริงจัง ในขณะที่ร้อยละ 81.4 พอใจผลงานตำรวจและทหารปราบปราม สกัดกั้น จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.0 ต้องการให้ ป.ป.ส.ซึ่งรับผิดชอบยุทธศาสตร์ยาเสพติด ตอบสนองแก้ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 89.5 ต้องการให้รัฐลากขบวนการค้ายาเสพติด พ่วง ขบวนการค้าอาวุธเถื่อนข้ามชาติเผยออกมา

ร้อยละ 88.0 ต้องการให้ล่าถึงตัวใหญ่โยงขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่ใช้ไทยเป็นจุดพักฟอกเงิน และขบวนการอาชญากรรมอื่น ๆในประเทศ ร้อยละ 86.4 ต้องการให้ ป.ป.ส.ให้ความสำคัญกับการทำงานลดความต้องการใช้ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และร้อยละ 86.1 ต้องการให้จัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายจากปัญหายาเสพติดหลุดรอดเข้าออกประเทศ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.3 เริ่มกังวลถึงการทำงานของศุลกากรที่อาจเอื้อต่อขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ส่งออก รวมถึงการจ่ายส่วยค่าอำนวยความสะดวกส่งออกนำเข้าสินค้าทั้งถูกและผิดกฎหมาย และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.1 เริ่มกังวลต่อประสิทธิภาพและช่องว่างของการจัดเก็บภาษีสินค้าส่งออกนำเข้าผ่านระบบศุลกากรและภาษีผ่านระบบสรรพสามิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 เห็นด้วยต่อกรมศุลกากรต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันจริงจังสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเข้าออกประเทศ ในขณะที่ ร้อยละ 8.6 ไม่เห็นด้วย

นายนพดล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า กลไกรัฐหลักที่สำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต่อเนื่องและจริงจังที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจกับประชาชนในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยส่วนใหญ่พอใจการทำงานและนโยบายรัฐบาล ตำรวจและทหารในการปราบปรามและสกัดกั้นที่สามารถจับยึดยาเสพติดได้จำนวนมากต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีความกังวลต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียหายจากการตรวจพบยาเสพติดส่งจากไทยไปยังปลายทางประเทศอื่นที่ถูกตรวจพบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของ ป.ป.ส.และกรมศุลกากร ที่ประชาชนคาดหวังสูงต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์และสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดส่งออก และการใช้ประเทศไทยเป็นจุดพักยา ฟอกเงิน และส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายต่าง ๆ ทั่วโลกโดยต้องการให้กลไกของรัฐ ที่รับผิดชอบหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น สืบสวนเชิงลึกถึงเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่พ่วงขบวนการค้าอาวุธเถื่อน มาลงโทษและยึดทรัพย์ให้เห็นเชิงประจักษ์

"สาเหตุสำคัญที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น การปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานในการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าออกประเทศ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องพิสูจน์ความจริงใจถึงการดำเนินการที่เด็ดขาดและจริงจังของผู้กระทำผิดทั้งขบวนการ โดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และจำเป็นที่ภาคประชาชน ต้องมีส่วนร่วมแจ้งข่าวสารถึงเบาะแสยาเสพติดและต้องได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทันทีและเกิดผลงาน"นายนพดลกล่าว