posttoday

เพิ่ม "ยาฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

06 มิถุนายน 2564

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศบรรจุ "ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร" และ "ยาจากผงฟ้าทะลายโจร" ในรูปแบบแคปซูลเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีความรุนแรงน้อย

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญคือ การเพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศดังกล่าวได้มีการเพิ่ม "ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร" รูปแบบ "ยาแคปซูล" และ "ยาจากผงฟ้าทะลายโจร" รูปแบบ "ยาแคปซูล" เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความรุนแรงน้อย โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ดังนี้

1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

2. เฉพาะผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide

3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

เพิ่ม "ยาฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

เพิ่ม "ยาฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

เพิ่ม "ยาฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

เพิ่ม "ยาฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร