posttoday

สสส.ระดมสมองออนไลน์"พลังสถานประกอบการ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่"

02 มิถุนายน 2564

สสส.จับมือสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จัดเสวนาออนไลน์ “พลังสถานประกอบการ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่” เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการรณรงค์นำไปสู่การเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์ "พลังสถานประกอบการ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้สถานประกอบการโรงงานต่าง ๆ มองเห็นถึงแบบอย่างในการให้พนักงานและลูกจ้างเลิกสูบบุหรี่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี พร้อม กับการนำองค์ความรู้จากสถานประกอบการตัวอย่าง เพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบทของสถานประกอบการแต่ละแห่งได้ในอนาคต

สำหรับ การจัดงานเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ ได้มีการประมวลภาพความประทับใจและรับชมบรรยากาศการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกจากสถานประกอบการ ผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า "ครบเครื่องด้วยความสด" เพื่อนำเสนอกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกของสถานประกอบการต่าง ๆ แบบสด ๆเช่น บริษัท แม็กซิม่า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ที่มีพนักงานจำนวนกว่า 100 คน ได้ดำเนินโครงการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ พร้อมกับการชักชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ ทำให้ขณะนี้ไม่มีพนักงานที่สูบบุหรี่อีกต่อไป และเดินหน้าขยายผลไปยังครอบครัวของพนักงาน โดยนำป้ายสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ไปติดตามไว้ตามบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น

สสส.ระดมสมองออนไลน์"พลังสถานประกอบการ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่"

ขณะที่ บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นเจอเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่แยกออกเป็นสัดส่วน พร้อมมีกิจกรรมให้กำลังใจแก่คนที่เข้าร่วมโครงการเลิกสูบบุหรี่ โดยให้คนที่เลิกสูบบุหรี่ได้ เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชิญชวนพนักงานคนอื่นให้เข้าร่วมโครงการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเลิกบุหรี่ได้แล้วจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร และนำผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้บริหารได้เห็นว่า โครงการนี้จะส่งผลดีอย่างไรต่อพนักงานด้วย ด้านบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดราชบุรี มีการรณรงค์ในโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่เผยแพร่ให้ความรู้ แจกแผ่นพับใบปลิวและสติกเกอร์เพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ ได้รับยาอมเลิกบุหรี่ มีการสนับสนุนกับเรื่องของการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มีการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "ปลดล๊อคด้วยแรงบันดาลใจ" แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนที่ส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบการเลิกบุหรี่ตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น โดย นางอรวรรณ ชาครียสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพมีบทบาททั้งในเชิงของการสร้างความตระหนัก การตักเตือนพฤติกรรม รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเลิกบุหรี่ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากแพทย์ และผู้แทนของสถานประกอบการในการสำรวจรายชื่อผู้ที่สูบบุหรี่ เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ ซึ่งต้องขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนวิธีการกระตุ้นให้เลิกบุหรี่นั้นได้ปรับวิธีการตามความเหมาะสมของแต่ละคน ทั้งเรื่องของการกดจุดนวดฝ่าเท้า การให้ยาอมสมุนไพร ให้ดื่มชาสมุนไพร หรือให้เคี้ยวต้นโปร่งฟ้าที่เป็นสมุนไพร เพื่อให้อยากเลิกบุหรี่ โดยสถานประกอบการบางแห่งได้มีกิจกรรมต่อยอดและส่งเสริมกำลังใจให้คนเลิกบุหรี่ได้ เช่น มีรางวัลพิเศษให้ไปเที่ยว หรือ แจกของขวัญกับคนที่เลิกได้สำเร็จ

ทั้งนี้ แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การติดตามผู้เลิกสูบบุหรี่ก็ได้ทำอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่เป็นจุดเด่นและช่วยกำลังใจให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบได้ คือ การเขียนจดหมายให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน พร้อม ๆ กับขอให้ฝ่ายบุคคลติดตามตรวจสอบการสูบบุหรี่ของแต่ละคนด้วย รวมทั้งโทรติดตามสอบถามเป็นประจำ หรือนำส่งรายชื่อบางคนเข้าสู่ระบบของสายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อให้มีการติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และหากต้องการลดจำนวนคนสูบบุหรี่ในกลุ่มแรงงานลง ต้องเดินหน้าเข้าหาสถานประกอบการให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีสถานประกอบการใหม่ ๆ หลายแห่ง ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เลิกบุหรี่ แม้ตอนแรกตัวแทนจากสถานประกอบการใหม่บางแห่งอาจจะยังไม่มั่นใจกับโครงการมากนัก แต่เมื่อเข้าร่วมการอบรมและเห็นถึงประสบการณ์ของสถานประกอบการตัวอย่างแล้ว ก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินโครงการเลิกบุหรี่มากขึ้น ซึ่งทั้งแพทย์ พยาบาล และภาคส่วนต่างพร้อมเดินหน้าร่วมกันในการให้ลดการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ

ด้าน นายนพพล นรเจริญ ผู้จัดการแผนกหล่อลูกบด โรงงานลูกบด 3 บริษัท มากอตโต จำกัด  (สำนักงานสาขาหัวปลวก สระบุรี) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พนักงานฝ่ายผลิตเลิกสูบบุหรี่จนสำเร็จว่า ได้มีการวางแผนเรื่องของสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2562 ผู้จัดการฝ่ายผลิตสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ก่อน นำมาสู่การขยายผลเป็นโครงการอย่างจริงจังมากขึ้น เริ่มต้นจากการสำรวจว่ามีพนักงานคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่บ้าง โดยเริ่มต้นโครงการเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2563 ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีจากพนักงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 คน เลิกสูบบุหรี่ได้ 6 คน และมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 9 เดือน พบว่า สุขภาพของบุคคลครอบครัวดีขึ้นตามไปด้วย ทำให้ต่อยอดโครงการในปี 2564 เป็นรุ่นที่ 2 ตามมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน และกำลังติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยจะติดต่อไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทที่อยู่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล จุดเด่นของโรงงานแห่งนี้ คือ ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ได้โดยไม่ต้องใช้ยา แต่ใช้วิธีการหักดิบ โดยใช้พลังใจของตนเอง และใช้กำลังใจจากคนรอบข้าง

นายนพพล กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ด้วยว่า ส่วนตัวมีความคิดที่จะเลิกมาหลายรอบแล้ว เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับรุ่นน้องในที่ทำงาน ซึ่งเมื่อได้โอกาสก็หยุดทันที โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยเหมือนกัน พร้อมกับการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่กันมาก พร้อมกันนี้อยากฝากว่า การเลิกสูบบุหรี่อยู่ที่ใจล้วน ๆ อยู่ที่ว่าเราจะเลิกหรือไม่ ผลดีของการเลิกไม่ได้ดีแค่ตัวเรา แต่ดีกับคนรอบข้างด้วย อยากให้เลิกสูบบุหรี่กันทุกคน

ขณะที่ นางประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหาร และบุคคล บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)จ.นครปฐม กล่าวว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญของกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกันมาก ได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว สามารถรักษามาตรฐานในการลดจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเข้าสู่วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ก็จะมีการรณรงค์ในบริษัทตั้งแต่ช่วงเช้า ให้พนักงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น วันงดสูบบุหรี่โลก เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงกิจกรรมเพื่อลดการสูบบุหรี่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ คนรุ่นใหม่ในเครือข่ายสถานประกอบการ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการนี้กันอย่างมาก ดังนั้น จึงอยากให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้ต่อไป