CIBA DPU ชี้โควิด-19 เสี่ยงว่างงานสูงแนะเตรียมพร้อมรับธุรกิจใหม่

วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 17:49 น.
CIBA DPU ชี้โควิด-19 เสี่ยงว่างงานสูงแนะเตรียมพร้อมรับธุรกิจใหม่
คณบดี CIBA DPU แนะเตรียมความพร้อม รับมือธุรกิจใหม่รองรับสังคม Automation หลังสถานการณ์โควิด-19ระบาดนานเสี่ยงว่างงานสูง

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กินเวลานานส่งผลให้คนตกงานจำนวนมาก โดยจากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2563 ของสภาพัฒน์ฯ ระบุว่า การว่างงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก อยู่ที่ร้อยละ 1.69 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 0.98 หรือมีจำนวนผู้ว่างงานประมาณ 6.5 แสนคน

นอกจากนี้ในศตวรรษที่ 21 คนมีแนวโน้มตกงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ครั้งที่ 4 ธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นความเป็น Automation หรือ ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาแทนที่คน เกิดการดิสรัปชันในวงกว้าง ส่งผลให้วิถีชีวิตผู้คน รวมถึงอาชีพและทักษะในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ส่วนการดำรงชีพให้อยู่รอดในยุคนี้ได้นั้น ต้องอาศัยการยกระดับรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการสร้างนวัตกรรมและจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการสมัยใหม่มากขึ้น หรือ SME และ Startup ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวตั้งรับในเรื่องดังกล่าว ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่และการคิดเชิงนวัตกรรมมากขึ้น

“โรคระบาดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดนวัตกรรมใหม่มากขึ้น เมื่อคนเกิดความกลัวมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์กันจะลดลง โลกอาจไปไกลถึงขั้นคิดค้นการสร้างอวตาร์หรือหุ่นยนต์ มาทำงานแทนตนเอง โดยผ่านการสั่งการจากคลื่นสมอง ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนหันมาพัฒนาตนเองหรือพัฒนาทักษะ ก้าวข้ามกรอบเดิมๆ ที่มองว่าอาชีพ ที่มาจากสายงานที่เรียนจะทำให้เติบโตในสายงานอาชีพนั้นๆ เพราะอนาคตเชื่อว่าเมื่อคนเกิดความกลัวโรคภัยไข้เจ็บ แนวโน้มที่คนจะอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์จึงมีสูง”ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์ความเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตได้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือ โทร.02-954-7300