"ศิริราช"เผยบุคลากรฉีดวัคซีนป้องโควิดส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 16:43 น.
"ศิริราช"เผยบุคลากรฉีดวัคซีนป้องโควิดส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ศิริราชรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากร13,596 ราย โดยร้อยละ 94 ได้รับวัคซีน Sinovac ตามความสมัครใจและตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ทำการสำรวจความต้องการของบุคลากร สำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่แสดงความจำนงค์ที่จะขอรับการฉีดวัคซีนที่มีในประเทศไทยตามความสมัครใจตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พบว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรของคณะฯ ไปแล้วจำนวน 13,596 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.8 ของบุคลากรทั้งหมด

ทั้งนี้ ได้รับวัคซีนขนิด Sinovac จำนวน 12,797 ราย เนื่องจากมีอายุน้อยกว่า 59 ปี 10 เดือน และได้รับวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 799 ราย เนื่องจากมีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน หรือเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัย บุคลากรที่ได้รับวัคซีนเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 10,741 ราย และเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 2,855 ราย โดยร้อยละ 76.9 ไม่พบอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ มีรายงานภาวะข้างเคียงไม่พึงประสงค์ภายใน 30 นาที ร้อยละ 2.7 ประกอบด้วย อาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด (1.38% ) อาการชาตามร่างกาย (0.36%) อาการปวดศีรษะ (0.31%) ปวดกล้ามเนื้อ (0.16%) ผื่นตามร่างกาย (0.14%) และอื่นๆ (0.35%) อาการเหล่านี้เป็นอาการชั่วคราว และสามารถหายเป็นปกติได้ในที่สุด

สำหรับ ภาวะข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่พบ 30 นาที หลังได้รับวัคซีนพบได้ร้อยละ 23.1 ได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้อ (4.84 %) คลื่นไส้ (4.16%) ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด (3.97%) ปวดศีรษะ (3.36%) อ่อนเพลีย (2.83%) มีไข้ (1.57%) และอื่นๆ (2.37%) สำหรับอาการชาตามร่างกายหรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยพบร้อยละ 0.46 เมื่อตรวจร่างกายทางระบบประสาทโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษในรายที่มีอาการมาก ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ โดยส่วนใหญ่ (72.6 %) สามารถหายได้เองภายในเวลา 30 นาที หลังมีอาการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีภาวะข้างเคียงไม่พึงประสงค์ทุกรายสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอสรุปรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในบุคลากรของคณะฯ จำนวน 13,596 ราย เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 12,797 ราย ได้รับวัคซีน Astra Zeneca จำนวน 799 ราย โดยส่วนใหญ่ไม่พบอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ สำหรับผู้ที่มีภาวะข้างเคียงไม่พึงประสงค์สามารถหายได้และสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติ