ศธ.ร่วมลงนามซีพีเอฟ คิกออฟ เติมทักษะอาชีวศึกษา

วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 20:14 น.
ศธ.ร่วมลงนามซีพีเอฟ คิกออฟ เติมทักษะอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ ให้นักเรียนสายอาชีพปวช.-ปวส.

เมื่อวันที่ 5มี.ค.64 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา คิกออฟ โครงการ "CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ" สร้างประสบการณ์ ทักษะอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ. สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา กับนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้ลงนาม ณ สำนักงาน สอศ.

โครงการ "CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ" เป็นโครงการนำร่องระหว่าง สอศ.และซีพีเอฟ ร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาสังกัดสอศ.ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเติบโตแข็งแกร่ง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์ที่ประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การที่ทางซีพีเอฟมาช่วยครั้งนี้ เป็นคุณูปาการและเป็นต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างของบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะได้เข้ามาร่วมมือกันต่อไปในอนาคต นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ เป็นบริษัทผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรที่มีห่วงโซ่การผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่ Feed-Farm-Food ทั้งยังมีองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคมหรือประชาชน และบริษัท โดยมุ่งมั่นมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยโดยบริษัทมีแผนที่จะขยายผลโครงการนี้ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศด้วย

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างสอศ.และซีพีเอฟในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีศักยภาพ นำไปสู่การผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ”เลขาธิการ สอศ. กล่าว .