กสม.จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่น2

วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 15:33 น.
กสม.จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่น2
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ “หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 2”

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ “หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายในหลักสูตรดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในช่วง “สนทนาภาษาสิทธิ” โดยมี นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องสุโขทัยธรรมาธิราชา สถาบันพระปกเกล้า (อาคารจอดรถ) อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ อย่างไรก็ตาม การศึกษาอบรมใน “หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายนักบริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน