สธ.ไฟเขียวตำรับยามีกัญชาปรุงผสมใช้รักษา-วิจัยได้

วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 13:20 น.
สธ.ไฟเขียวตำรับยามีกัญชาปรุงผสมใช้รักษา-วิจัยได้
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมให้ใช้รักษา-วิจัยได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 35 ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับที่ใช้บังคับอยู่เดิม และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่แทนโดย

ให้ตำรับยาแผนปัจจุบันและตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 2 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้

ให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 3 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0074.PDF