ปัญหาหย่าร้าง-ขาดความรักผลักดันเด็กเยาวชนใกล้ปัจจัยเสี่ยง

วันที่ 11 ก.พ. 2564 เวลา 16:42 น.
ปัญหาหย่าร้าง-ขาดความรักผลักดันเด็กเยาวชนใกล้ปัจจัยเสี่ยง
สสส.จัด Young สุข Young ไม่เสี่ยง สานพลังเยาวชนบุรีรัมย์-สุรินทร์”ห่างไกลอบายมุข-ท้องก่อนวัยอันควร สร้างความเข็มแข็งชุมชน

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จัดค่ายกิจกรรม Young สุข Young ไม่เสี่ยง สานพลังเยาวชนอีสานห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงโดยมุ่งหวังให้เยาวชนมีความเข้าใจต่อเหตุปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย เช่น ปัญหาการติดบุหรี่ ติดเหล้า ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น และให้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปเผยแพร่ในสังคมในการขยายการป้องกันเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

นายประพจน์ ภู่ทองคำ ระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลัก คือปัญหาทางครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาหย่าร้าง ทำให้เด็กขาดความอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากอิทธิพลของเพื่อน ที่ทำให้เด็กอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าหรือความเสี่ยงต่างๆ จากการพูดคุยกับคุณครูถึงเป้าหมายสำคัญในการดำเนินโครงการ เห็นพ้องว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นและจากการที่ สสส. จะไปติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจกับโรงเรียนที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ก็จะนำไปสู่การประสานนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อที่จะส่งผลไปยังตัวนักเรียน ให้ได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรม young สุข young ไม่เสี่ยง