กรมคุกไล่ออก-ปลด 5 ข้าราชการทำผิดวินัย

วันที่ 09 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 น.
กรมคุกไล่ออก-ปลด 5 ข้าราชการทำผิดวินัย
กรมราชทัณฑ์ มีมติลงโทษไล่ออก-ปลด 5 ข้าราชการ เหตุทุจริตเรียกรับเงินและปล่อยให้นักโทษหลบหนี

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.กรมเมื่อวันที่ 8 ก.พ.มีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยจำนวน 5 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ 2 ราย จากพฤติการณ์ต่างๆ คือ 1.ทุจริตเบียดบังเงินค่าจำหน่ายสินค้าในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 1 ราย และ 2.เรียกรับเงินจากผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือให้ออกทำงานสาธารณะ และไม่กำกับดูแลปล่อยให้ผู้ต้องขังครอบครองและใช้โทรศัพท์มือถือ 1 ราย

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีมติปลดออกจากราชการอีก 3 ราย เนื่องด้วยพฤติการณ์ซุกซ่อนยาเส้นในขากางเกงและรองเท้าหุ้มข้อเพื่อนำเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 ราย และไม่อยู่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีโดยไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้จำนวน 2 ราย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนและขัดต่อกฎ ระเบียบและวินัยที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์พึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นายอายุตม์ ย้ำว่า กรมฯมีนโยบายกำชับให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการทำงานของกรมราชทัณฑ์เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม และยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ จึงต้องปฏิบัติด้วยความสุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง มีความละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ ฉะนั้นจึงได้มีการพิจารณาลงโทษเพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์