"ธรรมนัส"สั่งเร่งทำโครงการจำแนกประเภทที่ดินช่วยเกษตรกร

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 19:44 น.
"ธรรมนัส"สั่งเร่งทำโครงการจำแนกประเภทที่ดินช่วยเกษตรกร
รมช.เกษตรฯถกคณะกรรมการพัฒนาที่ดินแก้ไขความเดือดร้อนเกษตรกร พบพื้นที่ป่าสงวนถูกบุกรุกแล้วประมาณ 30 ล้านไร่ สั่งให้จัดทำโครงการจำแนกประเภทที่ดินให้เสร็จ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่กรมพัฒนาที่ดิน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการตามจังหวัดต่างๆ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการจำแนกที่ดิน หรือพื้นที่ทำกินเป็นที่ดินทับซ้อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527) ให้มีการดำเนินการ พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ได้ให้กระทรวงเกษตรฯร่วมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด ให้เสร็จภายใน พ.ศ. 2530 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรแต่ยังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่ ให้รักษาไว้เป็นป่า ต่อไป ไม่ควรจำแนกออกเป็นพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ที่จกแนกเป็นป่าให้กรมป่าไม้ดำเนินการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ปฏิบัติต่อไป

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีราษฎรบุกรุกรวมแล้วประมาณ 30 ล้านไร่ ได้ให้จัดทำโครงการจำแนกประเภทที่ดิน (Land Reclassification) ในพื้นที่ 30 ล้านไร่ ให้เสร็จภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) โดยให้เป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ร่วมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ให้กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการหมู่บ้านป่าไม้ และดำเนินการปลูกป่าต่อไป และพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตร ให้กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน โดยให้ดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของดินเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการ

อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1. ซึ่งกำหนดว่า “บริเวณป่าที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดไว้เป็นที่จะรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใด ประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จำแนกไว้แล้วให้เป็นอำนาจของ กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา” ซึ่งเป็นมติที่เก่า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางรมช.ธรรมมัส จึงนำยื่นขอยกเลิก ในประชุมในวันที่ 5 กัมภาพันธ์ 2564 นี้