กทม.เปิดสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียนอำนวยความสะดวกประชาชน

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 20:05 น.
กทม.เปิดสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียนอำนวยความสะดวกประชาชน
ผู้ว่าฯกทม.เปิดสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าชมและศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์  เขตบางขุนเทียน โดยมี คณะผู้บริหารกทม. คณะกรรมการมูลนิธิปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ชุมชนต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม.ได้รับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จากภาคเอกชน โดยปัจจุบันได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้ว 220 ไร่ จำนวนดินที่เพิ่มขึ้น 20 - 85 เชนติเมตร นอกจากนี้ยังได้รับเสาไฟฟ้าแล้ว จำนวน 2,076 ต้น ปักเสาไฟฟ้าไปแล้ว จำนวน 1,728 ต้น คิดเป็นระยะทาง 283 เมตร ปักไม้ไผ่แล้วทั้งหมด จำนวน 254,063 ลำ (แนวเดิม 95,901 ลำ และแนวขยายเพิ่มเติม 158,162 ลำ) ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้ว จำนวน 176,000 ต้น และอยู่ระหว่างปักไม้ไผ่ซ่อมแซมแนวกั้นคลื่นเพิ่มเติม6+

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการก่อสร้าง “สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน” เป็นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์สู่เส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ขนาดกว้าง 3 เมตร ผิวทางกว้าง 2 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งราวกันตกและไฟฟ้าส่องสว่าง รวมระยะทางประมาณ 116 เมตร เพื่อเป็นเส้นทางสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเดินทางเข้าไปศึกษาและชมรรมชาติป่าชายเลนของเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทยแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปาชายเลน เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.63 และเปิดให้ประชาชนใช้สะพานดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครรวมพลังภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เพื่อฟื้นฟูป่าชายลนบางขุนเทียนให้เป็นแนวปราการธรรมชาติที่ช่วยป้องกันผืนแผ่นดินริมตลิ่งไม่ให้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อันส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่แนวชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังให้ประชาชนมีความใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามแนวชายฝั่ง เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

สำหรับ การก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมและศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแล้ว ยังเป็นการดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณดังกล่าว ให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วย ทำให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร 

บทความแนะนำ