มท.1 ปลุกผู้นำท้องที่ร่วมขับเคลื่อน "รวมไทยสร้างชาติ"

วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 19:28 น.
มท.1 ปลุกผู้นำท้องที่ร่วมขับเคลื่อน "รวมไทยสร้างชาติ"
"อนุพงษ์"มอบ 5 นโยบายสำคัญให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ เน้นย้ำต้องทำหน้าที่ด้วยจิตใจนักปกครอง ห่วงทุกข์สุขประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.หมาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางของกรมการปกครอง รวมประชุม 1,074 คน ณ เมืองทองธานี

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กรมการปกครองเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปขับเคลื่อน และกำกับการปฏิบัติทุกหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน ดังนั้นบุคลากรกรมการปกครองจึงใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ที่ผ่านมาฝ่ายปกครองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นความภูมิใจของกระทรวงมหาดไทย

พล.อ.อนุพงษ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นการเอาประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้ง โดยเฉพาะเรื่องน้ำและการพัฒนาในพื้นที่ตนเอง และเมื่อเกิดสาธารณภัยต้องช่วยเหลือและดูแลประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว และจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารสำหรับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 2.การสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดี 3.การดำเนินงาน "รวมไทยสร้างชาติ" มุ่งเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหลักการดำเนินงานสำคัญ 3 ประการ คือ 1.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 2.ประเมินผลสัมฤทธิ์ และ 3.ทำงานเชิงรุก ตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และการขับเคลื่อน "ไทยไปด้วยกัน" เป็นแนวคิดในการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์หมดไป และ 5.ศูนย์ดำรงธรรม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนักปกครองในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนจึงต้องขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนให้เกิดผลสำเร็จ เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

รมว.มหาดไทย ได้ย้ำว่า ฝ่ายปกครองต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ครองตน ครองคน ครองงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดี ทำหน้าที่ตามธรรมาภิบาล ทำด้วยจิตใจนักปกครอง ห่วงทุกข์สุขประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข ส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุข และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความแนะนำ