พช.ปลื้มคว้า 2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 15:06 น.
พช.ปลื้มคว้า 2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
นายกฯมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พช.คว้า 2 ประเภทรวดทั้งรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย

เมื่อวันที่  14 ก.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้ กรมพัฒนาชุมชนได้รับจำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลฯ 2 รางวัล ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รางวัลแรก เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณ ใส่ใจความทุกข์ร้อนและบำรุงสุขของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันเป็นการละเมิดแก่ประชาชน ทั้งในระดับหน่วยงานด้วยโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และระดับบุคคลด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชน การเงิน การคลัง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก่บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกรมการพัฒนาชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ และความตั้งมั่นของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ

สำหรับ รางวัลที่ 2 เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี กรมการพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบลทั่วประเทศ ที่จะได้รับจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถที่จะบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันเพื่อพัฒนาความเจริญให้เกิดขึ้นอย่างทันต่อสถานการณ์ ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งความสำคัญของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารความสำเร็จของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้าหมาย

บทความแนะนำ