ครม.เห็นชอบ"กวี อารีกุล"นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯกปน.คนใหม่

วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 17:30 น.
ครม.เห็นชอบ"กวี อารีกุล"นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯกปน.คนใหม่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง "กวี อารีกุล" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการประปานครหลวงคนใหม่แล้ว

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกวี อารีกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 350,000 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ นายกวี อารีกุล ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย