มีผลแล้ว! ลักลอบขุด "ต้นเทียนทะเล" จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 14:12 น.
มีผลแล้ว! ลักลอบขุด "ต้นเทียนทะเล" จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท
อธิบดีกรมทรัพยากรทะเลฯ เตือนมีผลบังคับใช้แล้วลักลอบขุดไม้เทียนทะเล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี-ปรับไม่เกิน 1แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไม้เทียนทะเลจัดเป็นไม้มีคุณค่าทางระบบนิเวศ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยตนเองได้มีโอกาสลงตรวจพื้นที่ป่าชายเลนในหลายพื้นที่และได้พบเห็นไม้เทียนทะเลในธรรมชาติว่ามีความสวยงาม และทราบว่าเป็นไม้ที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบัน

แต่ยังไม่มีประกาศอยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม การบุกรุกลักลอบตัดไม้เทียนทะเลในป่าชายเลนถูกพบเห็นและดำเนินคดีอยู่บ่อยครั้ง ตนได้มอบนโยบายกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางการบริหารจัดการและควบคุมรักษาไม้เทียนทะเลให้คงอยู่ในธรรมชาติ โดย ปลัดทส.ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการออกคำสั่งและมาตรการคุ้มครองไม้เทียนทะเลให้คงอยู่ตามธรรมชาติอย่างเร่งด่วน

“มูลค่าไม้เทียนทะเลที่ซื้อขายกันที่ว่ามีราคาสูงแล้วนั้น เป็นเพียงมูลค่าที่เกิดจากความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ซึ่งไม่รวมมูลค่าที่เป็นต้นทุนธรรมชาติ คุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศและจะเป็นสมบัติของลูกหลานเราในอนาคตที่ยากที่จะประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเข้าตัดไม้เทียนทะเล เป็นความผิดทางอาญา ของป่าก็ควรที่จะอยู่กับผืนป่า ธรรมชาติได้สร้างสมดุลของระบบนิเวศทุกอย่างไว้หมดแล้ว” ทั้งนี้ ตนได้กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเด็ดขาดเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ต่อไป ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ไม้เทียนทะเล ไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 ทำให้ไม้เทียนทะเลไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครอง โดยเฉพาะ ที่ผ่านมา ทางกรมฯ สามารถดำเนินการได้เพียงแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุก ทำลายป่าเท่านั้น เป็นเหตุให้การกำกับ ควบคุม ดูแล ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งราวกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้ได้พิจารณาเสนอไม้เทียนทะเลที่ขึ้นในป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ในบัญชีไม้หวงห้ามต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน กว่าจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับการกระทำที่ทำให้ไม้ชนิดนี้ที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วอันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

ตนจึงออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลมิให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเล เพื่อการค้าไม้บอนไซ และนำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนอื่นใดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดพบเห็นผู้กระทำความผิดขอให้แจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้เร่งรัดดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

ทั้งนี้ ไม้เทียนทะเล เป็นพันธุ์พืชมีค่าที่พบได้ตามแนวป่าชายเลน ซึ่งนับวันจะยิ่งลดจำนวนลง ด้วยความสวยงามของต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งบอนไซ (King of Bonsai) และกลายเป็นของสะสมของหลาย ๆ คน ทำให้มีการลักลอบขุดในพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติและบริเวณชายหาดเพื่อนำไปจำหน่าย จนทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล