ติวเข้มนักปกครองระดับสูงยกหลักการทำงานของ 4 ปลัดฯเป็นต้นแบบ

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 19:07 น.
ติวเข้มนักปกครองระดับสูงยกหลักการทำงานของ 4 ปลัดฯเป็นต้นแบบ
ชลบุรี-มท.จัดอบรมนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 75 ยกหลักการทำงานของปลัดมหาดไทย 4 คนเป็นต้นแบบให้เดินตาม เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 จัดโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 100 คน โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงาน

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์นักบริหาร” โดยกล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องผ่านหลักสูตรนี้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับความก้าวหน้าต่อไป จึงขอให้ตั้งใจ เรียนรู้ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียน และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งวิชาความรู้ วิทยายุทธ์ต่างๆ

ทั้งนี้ ในการอบรมมีการนำประสบการณ์นักบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งอดีตและปัจจุบันที่โดดเด่นและมีความสำคัญต่อการทำงานมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าศึกษาอบรมนำไปเป็นแนวทางในการทำงาน ประกอบด้วย1.นายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเด่น คือ เป็นนักยุทธศาสตร์ ทำงานโดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการทำงาน การวางแผน การบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จถึงเป้าหมาย การบูรณาการร่วมกัน เปรียบเสมือนการพายเรือ ที่ต้องมีฝีพายที่เก่ง นำเรือมุ่งไปข้างหน้าให้ไปถึงเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกัน งานยุทธศาสตร์ คืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หากมีโอกาสได้ทำควรทำให้ดีที่สุด

2.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเด่น คือ งานงบระบบ คนโดยงานต้องให้มีความชัดเจน มีขอบเขตงานที่ชัดเจน พร้อมกับต้องบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รู้แหล่งงบประมาณ และบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส สร้างการทำงานอย่างเป็นระบบ และต้องใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารคนให้เป็นใช้คนให้ถูก และดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาเพื่อให้ได้ งานที่มีประสิทธิภาพ รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกัน คือ การเกื้อกูลกันในสังคมและการทำงาน ช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว

3.นายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเด่น คือ มุ่งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต น้อมนำหลักการทรงงาน และพระราชดำริของทุกพระองค์มาใช้ในการทำงาน มีความทุ่มเทในการทำงาน ทำงานเร็ว คิดไว ทำไว และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากผิดพลาดและพร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อความถูกต้อง

4.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเด่น คือ เป็นนักบริหารที่มีลักษณะ"นักประสานสิบทิศ"ทุ่มเทในการทำงาน เป็นนักประสานงานที่ดี ใช้ทฤษฎีปรากฏกาย คือ ไปร่วมงานทุกงาน ให้เกียรติทุกคน ไปทุกที่ มีความเอื้ออาทร ใช้หลักสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า สร้างมิตรตั้งแต่วันนี้ อนาคตย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ และใช้ทฤษฎีน้ำไม่เต็มแก้ว คือ การเรียนรู้เพิ่มเติม การรับความรู้ สิ่งใหม่ๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา