มท.จัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ฯ" เฉลิมพระชนมพรรษา 28ก.ค.63

วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 16:34 น.
มท.จัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ฯ" เฉลิมพระชนมพรรษา 28ก.ค.63
มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”ในส่วนภูมิภาค และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ใน 5 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ การบริการประชาชน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การฝึกอาชีพ และสุขภาวะ/อนามัย เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพการทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืชการให้บริการด้านสาธารณสุขการบริการตัดผม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ทั้งความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเองครอบครัว และชุมชน รวมทั้งได้รับบริการจากหน่วยงานของจังหวัดเพื่อปันสุขแก่ประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการพิจารณาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2563 อีกด้วย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่ให้แออัด ลดเวลาการจัดกิจกรรมแบบกระชับเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่าน QR Code ไทยชนะ

บทความแนะนำ