ททท.เร่งสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่หลังวิกฤตโควิด-19

วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 15:42 น.
ททท.เร่งสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่หลังวิกฤตโควิด-19
ททท.จับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) พลิกโฉมวงการท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เป็นประธานในพิธีแถลงเปิดตัวโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) โดยร่วมกับพันธมิตร อาทิ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด พลิกโฉมวงการท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการระดมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศช่วยติดอาวุธ พร้อมผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อต่อยอดและยกระดับธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

?นายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสายการบิน โรงแรม ร้านค้า ชุมชน เป็นต้น ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก ททท. ในฐานะหน่วยงานผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงดำเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ควบคู่กับขับเคลื่อนมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้วยการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

?ทั้งนี้ โครงการ TAT GYM 2020 มุ่งเน้นผลักดันผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรุ่นใหม่จากทั่วประเทศสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญ อาทิ ทัศนคติของนักจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวยุคดิจิทัลรวมถึงมีที่ปรึกษาทางธุรกิจดูแลตลอดระยะเวลาโครงการให้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดไอเดียได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครบุคคลรุ่นใหม่ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ทีม ทีมละ 2 คน ซึ่งจะได้รับเงินทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ทางโครงการฯ และพันธมิตร จะร่วมสนับสนุนรางวัลให้ 3 นวัตกรรมดีเด่นได้ต่อยอดต่อไป รวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

?น.ส.ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่แอร์เอเชียเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในวิกฤตนี้ แอร์เอเชีย พบว่าเราให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบของ ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมมาภิบาล ทำให้บริษัทสามารถจัดการความความเสี่ยงปรับตัวและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงควรได้รับการติดอาวุธ โดยแอร์เอเชียจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

?ด้าน ผศ.ดร. ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากวิกฤตที่กำลังเผชิญ แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเร็วอีกเช่นกัน คนในอุตสาหกรรมนี้จึงต้องพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และขณะนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง

?สำหรับ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุระหว่าง 18-35 ปี มีจำนวนสมาชิกทีมละ 2 คน และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 1 ปี อาทิ ผู้ประกอบการที่พักสมาร์ทฟาร์ม ผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -20 ก.ค.2563 ทางเว็บไซต์ www.tatgym.com ทั้งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทาง www.tatgym.com และ Facebook page: TAT GYM

บทความแนะนำ