สถ.คุมเข้มโควิด-19 โรงเรียนสังกัดอปท.ปลอดภัยรับเปิดเทอม

วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 14:50 น.
สถ.คุมเข้มโควิด-19 โรงเรียนสังกัดอปท.ปลอดภัยรับเปิดเทอม
อธิบดีสถ.ประกาศความพร้อมของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดอปท.รับเปิดเทอม ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.กรกฎาคม 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างเต็มกำลัง และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สถ.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ด้วย

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประสานขอความร่วมมือ อปท. ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม ในด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยอาคารสถานที่ต้องมีความเพียงพอในการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล กรณีที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ยังได้กำหนดให้มีสัดส่วนจำนวนครูต่อเด็ก 1 : 5 หากสถานศึกษาระดับปฐมวัยใดไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องไม่น้อยกว่า 1 : 10 เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

สำหรับ การเรียนการสอนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบท/ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น การเรียนในโรงเรียน (Onsite) การเรียนออนไลน์ (Online) การจัดส่งใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน หรือรูปแบบผสมผสาน เช่น การสลับวันหรือสลับเวลามาเรียนที่สถานศึกษาและที่บ้านนั้น มีการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษามาตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา

“สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด อปท. มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยดำเนินมาตรการในการเปิดสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน และด้านผู้ปกครอง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ โดยยึดความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการดำเนินตามมาตรการ รวมทั้งการดูแลตัวเองของเด็กนักเรียนด้วย” อธิบดี สถ.กล่าว

บทความแนะนำ