โปรดเกล้าฯ 3 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 18:49 น.
โปรดเกล้าฯ 3 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา พ้นจากตำแหน่ง
โปรดเกล้าฯให้ 3 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา พ้นจากตำแหน่งหลังศาลยุติธรรมอนุญาตให้ลาออก

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่ง หลังสำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ โดยมีเนื้อหาดังนี้