สถ.ติวเข้ม 12 อปท.ต้นแบบขับเคลื่อนแผนการปฎิรูปการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 16:02 น.
สถ.ติวเข้ม 12 อปท.ต้นแบบขับเคลื่อนแผนการปฎิรูปการศึกษาท้องถิ่น
อธิบดีสถ.ผนึกกำลัง 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการศึกษาดีเด่น เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศึกษานิเทศก์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย” ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายประยูร กล่าวว่า การประชุมหารือร่วมกันของทุกภาคส่วนสืบเนื่องจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ และมีประเด็นสำคัญของการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ อปท.อยู่หลายประการ ซึ่ง สถ.เห็นเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบทบาทในการจัดการศึกษาของ อปท.ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะบทบาทเป้าหมายในการจัดการศึกษา, อำนาจหน้าที่ และกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal)

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่เข้มแข็งที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ในด้านการศึกษา อปท. จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว ก็ยังมีกระบวนการขั้นตอน หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอีกหลายประการ การหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในด้านการศึกษา โดยเฉพาะในการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ด้านการศึกษาของ อปท. ให้มีความชัดเจน ไปจนถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารการศึกษาของ อปท. ในภาพรวมให้มีเอกภาพ เหมาะสมกับบริบทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป”อธิบดีสถ.กล่าว

อธิบดี สถ.ได้ขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาจาก อปท.ทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยย้ำว่า หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลให้กับ สถ. ได้ในทุกช่องทาง โดยมีช่องทางหลักคือ แฟนเพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย” โดยหลังจากนี้ สถ.จะได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอรวมรวบประเด็นที่ได้เสนอต่อสภาการศึกษาต่อไป