อธิบดีสถ.เร่งท้องถิ่นจังหวัดขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 19:31 น.
อธิบดีสถ.เร่งท้องถิ่นจังหวัดขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญของรัฐบาล
อธิบดีสถ.กำชับท้องถิ่นจังหวัดขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญทั้งมาตรการคุมโควิด-19 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจงบ 4 แสนล้านบาท รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมิ.ย.2563 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. พร้อมผู้บริหารร่วมประชุมในส่วนกลาง และมีท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายประยูร กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสถ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจของกรมฯ มีผลสำเร็จเป็นอย่างดี และมีประเด็นที่ต้องขอความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 การดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับ นโยบายสำคัญที่ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ในส่วนแรกเกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตในการส่งเสริมการกิจการเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ไปดำเนินการอื่นตามหน้าที่การให้กู้เงิน การพัก/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้การให้ความช่วยเหลือ, มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัด สถ. โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่อบรมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในส่วนการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ขอแจ้งว่าโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่เสนอโดย สถ. ได้ผ่านการประเมินของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการเสนอโครงการของ อปท. ก็ได้รับรายงานว่า อปท. ทั่วประเทศได้เสนอโครงการทั้งหมด รวมจำนวน 31,593 โครงการ โดยประเภทของโครงการที่มีการเสนอเข้ามามากที่สุด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน, แหล่งน้ำชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

อธิบดี สถ.ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบการบริหารของกรม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบฟื้นฟูอุทกภัย งบโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพ