กทม.ประกาศผ่อนปรนเปิดสถานที่เพิ่ม11ประเภท ยังต้องปิดชั่วคราว5ประเภท

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เวลา 17:19 น.
กทม.ประกาศผ่อนปรนเปิดสถานที่เพิ่ม11ประเภท ยังต้องปิดชั่วคราว5ประเภท
กทม.ออกประกาศผ่อนปรนให้เปิดสถานที่เพิ่มเติมได้ 11 ประเภท โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ขณะที่สถานที่อีก 5 ประเภท อาทิ ผับ บาร์ ยังต้องปิดชั่วคราว

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) โดยมีการผ่อนปรนให้เปิดสถานที่เพิ่มเติมได้ 11 ประเภท และยังไม่ได้รับการผ่อนปรน 5 ประเภทมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ดังนี้

กิจการที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนเพิ่มเติม

1.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

2.ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต

3.สนามชนไก่ หรือสนามซ้อมชนไก่

4.สถานประกอบการ อาบ อบ นวด

5.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ

1. การผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

การเปิดเรียนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด

2. โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

การจัดประชุม การอบรม การสัมนา

การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า

การจัดเลี้ยง งานพิธี

การแสดงนาฎศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต

ให้ผู้จัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต จำหน่ายตั๋วนั่งชมเท่านั้น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในสถานที่ดังกล่าว

3. ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้รับการผ่อนคลายที่ให้เปิดดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องภายในกำหนดเวลาปกติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ (การจำหน่ายอนุญาตก่อนหน้าที่แล้ว)

งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ในส่วนสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

4. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานที่สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ

สามารถเปิดให้บริการได้แบบรายวัน (แบบพักค้างเดิมได้เปิดให้บริการไปแล้ว) โดยมีมาตรการดังนี้

ให้มีการทำความสะอาด

เว้นระยะห่างนั่งหรือยืน นอนหรือเตียง อย่างน้อย 1 เมตร

ควบคุมจำนวนไม่ให้แออัด ลดเวลาในทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น

ให้แยกเด็กตามกลุ่มอายุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร/คน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน/จำนวนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างนั่งหรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร

6. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนต์และวีดีทัศน์

ให้ดำเนินการได้โดยมีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละ 150 คน และมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

อนุญาตให้มีการอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าดำเนินการได้ จำกัดการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ให้เว้นระยะห่างนั่งหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม อย่างน้อย 2 เมตร

ยกเว้น สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่เปิดให้ดำเนินการได้

8. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลานกีฬากลางแจ้ง

ให้ออกกำลังกายแบบกลุ่มได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คน และต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ในขณะออกกำลังกาย ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากก่อน และหลังออกกำลังกาย

9. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก

ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ จำกัดการให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขณะใช้บริการระหว่างการว่ายน้ำ และเล่นสวนน้ำจำกัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะติดตั้งชั่วคราวหรื่อเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม

10. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้

สามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์หรือสื่อต่าง ๆได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยูในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการในสระว่ายน้ำ ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน

ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

11. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

อนุญาตให้ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายให้บริการได้

บทความแนะนำ