สถ.พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์หน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 12:33 น.
สถ.พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์หน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิ.ย. 2563 โดยมี นายธนา ยันตรโกวิท คณะทำงาน รมว.มหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยช่วงโควิด-19 ณ บริเวณหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร สถ.

นายประยูร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงมีพระเมตตาธิคุณให้พสกนิกรมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเหตุดังนี้ ปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยถือเอาวันที่ 9 มิ.ย.ของทุกปี เป็น “วันอานันทมหิดล”

ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ผนึกกำลังทั้งหน่วยงาน ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อมและบริเวณรอบพระที่นั่งนงคราญสโมสร โดยการผนึกกำลังร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ ลงมือทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ยังผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

หลังจากนั้น อธิบดี สถ. ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อมและบริเวณรอบพระที่นั่งนงคราญสโมสร สร้างความร่มรื่น สบายตา สบายใจ ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงาน และพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการต่อไป