ซูเปอร์โพลสำรวจพบประชาชนอยากให้รัฐลดค่าไฟฟ้าลงอีก

วันที่ 12 เม.ย. 2563 เวลา 14:37 น.
ซูเปอร์โพลสำรวจพบประชาชนอยากให้รัฐลดค่าไฟฟ้าลงอีก
สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามระบุชัดประชาชนไม่รู้หลักเกณฑ์การแจกเงิน 5 พันเยียวยาโควิด-19 ขณะที่ประชาชนยังต้องการให้รัฐลดค่าไฟฟ้ามากที่สุดหนุนมาตรการอยู่บ้าน ตามด้วยเพิ่มรพ.รักษา

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจด้วยวิธีผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งในและนอกโลกโซเชียลมีเดีย เรื่อง แจกเงินรัฐ กับ ฐานสนับสนุนช่วงโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,314 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 11 เม.ย.พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามถึงความชัดเจนที่รับรู้หลักเกณฑ์รับ 5,000 บาทต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ไม่รู้ชัดเจน ในขณะที่ร้อยละ 22.6 รู้หลักเกณฑ์ชัดเจนละเอียดมากที่สุด และที่น่าพิจารณาคือ คนที่ลงทะเบียนแล้วส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 ยังไม่รู้หลักเกณฑ์ชัดเจน ในขณะที่ร้อยละ 26.3 รู้ชัดเจนละเอียดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนพบว่า ไม่แตกต่างกันนักคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.8 ไม่รู้หลักเกณฑ์ชัดเจน ในขณะที่ร้อยละ 20.2 รู้ชัดเจนดีแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความเหมาะสมของมาตรการจากรัฐบาลช่วยเหลือประชาชน หรือ ต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 ต้องการเพิ่มเติม ในขณะที่ร้อยละ 25.3 ระบุมาตรการจากรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนเหมาะสมแล้ว เมื่อถามถึง ความต้องการอะไรจากรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอีกพบ 5 อันดับแรกของความต้องการ ได้แก่ อันดับแรก หรือร้อยละ 94.7 ขอกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยลดค่าไฟฟ้าลงอีก เพราะรัฐบาลขอให้ประชาชนอยู่บ้าน ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อันดับสอง หรือร้อยละ 94.2 ของบประมาณเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดรักษาโควิด-19 ได้ อันดับสาม หรือ ร้อยละ 89.2 ขอแจกเงินเพิ่ม อันดับสี่ หรือ ร้อยละ 88.0 ขอกระตุ้นธุรกิจออนไลน์ ลดราคาสินค้า ลดค่าขนส่งให้ประชาชน และอันดับห้า หรือ ร้อยละ 82.2 ขอแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่ เม.ย.2562 ถึงช่วง มหกรรม ลด แจก ช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาล ช่วงโควิด-19 พบว่า ฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น จากช่วงก่อนประกาศสภาวะฉุกเฉินต้านโควิดอยู่ที่ร้อยละ 9.6 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.1 หลังประกาศสภาวะฉุกเฉิน และ ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 41.2 หลังมี มหกรรม ลด แจก ช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาลช่วงวิกฤตโควิด-19

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อประชาชนเห็นรัฐบาลทำงานด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่จับต้องได้ใกล้ตัวประชาชน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายยามวิกฤตโควิดนี้ การสนับสนุนรัฐบาลก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นปกติทั่วไป รัฐบาลไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนไปกว่าการเข้าถึงหัวใจของประชาชน ผู้นำประเทศที่ชัดเจนตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้และมีผลงานโดนใจตรงเป้าความต้องการของประชาชนคือ ทางออกของปัญหาทุกอย่างและถ้าคนรอบข้างทำงานช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศไม่เลือกปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์จริง รัฐบาลก็จะได้รับความนิยมสนับสนุนเพิ่มขึ้นกลับไปสู่จุดที่เคยสูงที่สุดได้ไม่ยากนัก