ครม.ไฟเขียวประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 19:41 น.
ครม.ไฟเขียวประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าห้ามนำเข้า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนระยะยาว

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำกนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าห้ามนำเข้า เนื่องจากที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการบางรายลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับเศษพลาสติกเข้ามาในประเทศ และจัดการโดยไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และสอดคล้องกับร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. .... โดยได้กำหนดห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน

อย่างไรก็ตาม การออกประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศนำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียในประเทศ โดยเฉพาะสารพิษตกค้างประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม